ALGEMENE VOORWAARDEN VRIEND MUSEUM ENGELANDVAARDERS

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Vriend en Stichting Museum Engelandvaarders. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als Vriend; rechtspersonen en andere entiteiten kunnen dat niet.
 2. De overeenkomst tussen de Vriend en het Museum Engelandvaarders wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de Vriend wordt opgezegd.
 3. Op de Vriendenpas staat het Vriendennummer. Het Vriendennummer heeft u nodig bij het aanmelden voor Vriendenactiviteiten (zie punt 13).
 4. De Vriendenpas wordt eenmalig verstrekt en blijft eigendom van het Museum Engelandvaarders. Vriendenpassen mogen absoluut niet ingezet worden t.b.v. commercieel gebruik op wat voor manier dan ook.
 5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van inschrijving ontvangt de nieuwe Vriend de Vriendenpas. Vanaf het moment van ontvangst van de Vriendenpas kan de nieuwe Vriend zich aanmelden voor Vriendenactiviteiten.
 6. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de Vriendenpas zal de Vriend het Museum Engelandvaarders daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De Vriend heeft dan recht op een vervangende kaart. Het nummer van de oude Vriendenpas komt dan te vervallen. Zie punt 16 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
 7. De Vriendenbijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de Vriend verstrekte machtiging tot jaarlijkse incasso. De eerste betaling na aanmelding als Vriend vindt plaats in de maand van aanmelding of de daaropvolgende maand.
 8. Indien een periodieke incasso niet lukt neemt het Museum Engelandvaarders contact op met de Vriend om de verstrekte gegevens te verifiëren. Enkele weken later zal het Museum Engelandvaarders nogmaals de incassomachtiging bij de bank aanbieden. Indien ook die tweede poging niet lukt wordt de Vriendenpas geblokkeerd.
 9. In het geval de Vriendenpas geblokkeerd wordt, zal het Museum Engelandvaarders geen uitnodigingen (meer) sturen voor Vriendenactiviteiten. Die blokkade wordt pas opgeheven indien de volledige betaling alsnog plaatsvindt. De verplichting tot betaling van de Vriendenbijdrage vanaf de datum van aanmelding blijft in stand.
 10. De Vriend kan de Vriendschap tussentijds opzeggen via telefoon of email. Daarmee is de Vriendschap en de incassomachtiging beëindigd, zonder extra kosten. Er kan helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrage. De Vriendenpas blijft geldig tot het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving.
 11. De Vriend zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van het Museum Engelandvaarders.
 12. De Vriend zal het Museum Engelandvaarders per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens. Zie punt 16 van deze voorwaarden voor de juiste contactgegevens.
 13. Het Museum Engelandvaarders organiseert activiteiten voor Vrienden. De Vriend kan zich voor een dergelijke activiteit aanmelden onder vermelding van zijn of haar Vriendennummer. Het kan zijn dat de capaciteit beperkt is. Dan geldt: diegenen die het eerst inschrijven gaan voor. Als een activiteit onverhoopt niet doorgaat spant het Museum Engelandvaarders zich tot het uiterste in de Vriend daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 14. In het geval dat de Vriend tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen die genoemd zijn in deze Voorwaarden, is het Museum Engelandvaarders gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. In geval van een dergelijk tekortschieten door de Vriend, zal het Museum Engelandvaarders de Vriendenpas blokkeren, en zo nodig andere maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij ontbinding vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
 15. Het Museum Engelandvaarders heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Vriendschappen te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op www.museumengelandvaarders.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
 16. De contactgegevens van de Vrienden Museum Engelandvaarders zijn:
  Postadres: Museum Engelandvaarders
  T.a.v. Vriend Museum Engelandvaarders
  Tolhoren 45
  2201 VK NOORDWIJK
  E-mail-adres: info@museumengelandvaarders.nl
  Telefoonnummer: 06-15465972
 17. De betaalgegevens van het Museum Engelandvaarders zijn:
  IBAN: NL82RABO0139217150
  BIC: RABONL2U
  Incassant ID: NL32ZZZ583334520000